DesetPrikazani.cz (Na úvodní stránku) DesetPrikazani.cz

Znění Desatera Božích přikázání a jeho lidská varianta

Facebook Facebook PrintTisk

Znění Desatera Božích přikázání a jeho lidská varianta

1_zachovavani_sboty.jpg

Přečtěte si pozorně dvě varianty desatera přikázání. V prvním sloupci je Boží zákon desatero, který byl předán Mojžíšovi na hoře Sinaj. V druhém sloupci je změněný Boží zákon, schválený papežem Římskokatolické církce.

BOŽÍ ZÁKON

(Ex 20,2-17 Český studijní překlad)

ZMĚNĚNÝ BOŽÍ ZÁKON SCHVÁLENÝ PAPEŽEM

(Katechismus Římskokatolické církve)

1. Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.
1. V jednoho Boha věřit budeš.
2. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 5. Nezabiješ.
6. Nebudeš vraždit! 6. Nesesmilníš.
7. Nebudeš cizoložit!
7. Nepokradeš.
8. Nebudeš krást! 8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví! 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. 10. Nepožádáš statku bližního svého.

 

Našli jste v těchto dvou desaterech nějaký rozdíl?

Není možné si nevšimnout, že se tato přikázání v několika bodech liší. Jak je to možné? Jak se mohl někdo odvážit pokusit změnit Boží zákon napsaný Božím prstem? Jak mohl někdo změnit jediné slovo, když Ježíš Kristus, hlava církve řekl, že je  snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka Zákona?   Když apoštol Pavel řekl, že Zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré?

Matouš 15,3 - On jim odpověděl: „Proč i vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici?

1) Z desatera bylo vypuštěno druhé přikázání zakazující zobrazení Boha a klanění se modlám.

Jak postupovalo pronikání pohanských praktik do katolické církve, přineslo sebou uctívání obrazů, soch, relikvií, přesně to, co zakazuje desatero, proto muselo být toto druhé přikázání vypuštěno.

Paragraf 2131 katolického katechismu o tom říká:

Sedmý ekumenický koncil v Niceji (v roce 787) na základě tajemství vtěleného Slova prohlásil za oprávněné - proti obrazoborcům - uctívání obrazů: a to Krista, ale i Matky Boží, andělů a všech svatých. Tím, že se Boží Syn vtělil, zahájil novou "éru" obrazů.

2) Bylo změněno čtvrté přikázání svěcení sedmého sobotního dne, jako dne odpočinku.

Sobotní sedmý den, který ustanovil Stvořitel, oddělený Bohu podle čtvrtého (v katechismu třetího) přikázání, změnili na neděli ustanovenou církví. Nikde v Písmu však není jediný verš, který by poukazoval na svěcení neděle. Ježíš i jeho učedníci zachovávali pravý den odpočinku - sobotu.

Co o tom říká katolický katechismus?

2168 Třetí přikázání desatera připomíná posvátnost soboty: "Sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku" (Ex 31,15).

2169 Písmo v této souvislosti připomíná stvoření: "V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý" (Ex 20,11).

2171 Bůh svěřil Izraeli sobotu, aby ji zachovával na znamení věčné smlouvy. Sobota je pro Pána; je svatě vyhrazena chvále Boha, jeho stvořitelského díla a jeho spásných činů ve prospěch Izraele.

2172 Boží činnost je vzorem pro lidskou činnost. Jestliže si Bůh sedmého dne "odpočinul" (Ex 31,17), i člověk má "odpočívat" a dovolit i dalším, především chudým, aby si mohli oddechnout (Ex 23,12). Sobota přeruší každodenní činnost a umožní odpočinek. Je to den protestu proti otroctví práce a kultu peněz.

2173 Evangelium uvádí četné příležitosti, při kterých byl Ježíš obviňován, že porušuje zákon o sobotě. Avšak Ježíš nikdy neporušuje svatost toho dne. Dává mu ze své autority ryzí vysvětlení: "Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu" (Mk 2,27). Kristus pln soucitu považuje za správné "v sobotu jednat dobře" spíše než zle, "život zachránit" spíše než "zabít" (Mk 3,4). Sobota je den Pána milosrdenství a den úcty vzdávané Bohu. "Syn člověka je pánem i nad sobotou" (Mk 2,28).

Katolická církev tedy připouští, že pravým Božím dnem je sobota. Proč tedy tato církev a téměř celý křesťanský svět světí neděli? Katechismus pokračuje dalšími body:

2174 Ježíš vstal z mrtvých "prvního dne v týdnu" (Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Jan 20,1). Jako "první den" připomíná den Kristova vzkříšení první stvoření. Jako "osmý den", který následuje po sobotě, znamená nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním. Pro křesťany se stal prvním ze všech dní, prvním ze všech svátků, den Páně ("hé Kyriaké heméra", "dies dominica"), "neděle":

"Shromažďujeme se v den slunce, protože je to první den, v němž Bůh přeměnil temnoty a hmotu a stvořil svět; tohoto dne také Ježíš Kristus, náš Spasitel, vstal z mrtvých."

2175 Neděle se jasně liší od soboty, po níž časově každý týden následuje, a nahrazuje pro křesťany její obřadní předpis…

2190 Sobota, jež představovala dovršení prvního stvoření, byla nahrazena nedělí, která připomíná nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním.

2191 Církev slaví den vzkříšení Krista osmého dne, který se právem nazývá den Páně nebo neděle.

2192 "Neděli je nutno v celé církvi zachovávat... jako prvotní zasvěcený svátek." "O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázáni povinností zúčastnit se mše."

V Božím slově ovšem není jediný verš poukazující na to, aby se světila neděle jako nový den odpočinku - naopak zcela jasně vyzdvihuje biblickou sobotu.

3) Když bylo zrušeno druhé přikázání, rozdělilo se desáté na dvě části, aby byl zachovám stejný počet deseti přikázání.

Má někdo právo měnit Boží zákon? Zákon, o kterém Ježíš jasně řekl, že je neměnný? Zákon lásky, na kterém stojí Boží vláda? Zákon tak důležitý, že i sám Bůh ho nemohl zrušit a musel poslat zemřít svého Syna Ježíše Krista, aby nás svou obětí zachránil? Bůh varoval že přijde někdo, kdo se bude snažit zákon změnit. V každé době historie ale má Bůh vždy lid, který zůstane Božímu zákonu věrný, a proto zákon nebude nikdy zrušen úplně.  Budete mezi věrnými?

Daniel 7,25 - Bude se snažit změnit doby a zákon.(čep).

Skutky 20,29 - Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.

Matouš 5,17-19 - „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.

Skutky 5,29 - Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi.

1. Jan 3,4 - Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest přestoupení zákona. (kral.)

Jan 14,15 - „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.

1. Jan 2,3-4 - A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.

2. Tes 2,3-4.9-12.15 - Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane (Den Pánův), dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem.

Bible nás varuje, že se přímo v křesťanské církvi se objeví falešné učení. Pravdu je možné rozpoznat jen na základě poctivého studia Božího slova, jen ve světle Písma můžeme rozlišit dobré od zlého. Není proto divu, že centrem útoku satana se stala právě Bible a desatero Božích přikázání.


Kam dál? - Přečtěte si další zajímavé články o Božím zákonu.

Prokletí zákona - list Galatským

40_prokleti_zakona_list_galatskym.jpg Apoštol Pavel hovoří o prokletí zákona, o tom, že zákonem nejsme ospravedlňováni a o tom, že když přišla víra nejsme již podřízení výchově zákona. Myslí tím Pavel, že  bylo ...

Velkolepé vyhlášení zákona Izraelcům

13_vyhlaseni_zakona_izraelite.jpg Bůh poctil Hebreje tím, že je učinil strážci a opatrovníky svého zákona; zákon však měl být zachován pro celý svět jako svatý odkaz. Přikázání Desatera jsou vhodná pro veškeré lidstvo a ...

Audio - Desatero Božích přikázání

6_audio_desatero_prikazani_2.jpg Z hory Sinaj uprostřed strašlivé ohromující nádhery vyhlašoval Hospodin svůj zákon. Hřmění ustalo, umlklo troubení a země se uklidnila. Nastala chvíle slavnostního ticha a pak zazněl hlas Boží. Promluvil z husté ...

Adam, Abraham i patriarchové zákon znali a dodržovali!

18_adam_a_eva.jpg Adam a Eva Hřích je porušením zákona, a proto když Eva a Adam zhřešili, museli přestoupit Boží zákon, který moc dobře znali, neboť byl základem vlády lásky a podle něj vše fungovalo ...

Jsme pod Novou smlouvou, je nutné tedy dodržovat Boží zákon?

26_jsme_pod_novou_smlouvou.jpg „Nová smlouva“ je ve skutečnosti starší než „smlouva stará“. Bůh ji uzavřel s lidmi v zahradě Eden, kdy zaslíbil, že Mesiáš vysvobodí lidstvo z ďáblovy nadvlády a smrti. V ...

DesetPrikazani.cz - Znění Desatera Božích přikázání a jeho lidská varianta