DesetPrikazani.cz (Na úvodní stránku) DesetPrikazani.cz

Výroky slavných státníků o desateru přikázání

Výroky slavných státníků o desateru přikázání

17_citaty_slavnych_desatero.jpg

Může existovat vláda bez zákona? Může fungovat některá země bez jasných pravidel? Myslím že budete souhlasit že  nemůže. Bez zákona zavládne v každé zemi chaos a anarchie a nikdo nebude vědět čím se řídit a podle čeho soudit. Stejné je to s vládou nebes, i zde je potřeba jasný zákon na kterém stojí Boží vláda. To satan ví, a protože bojuje proti vládě Boha, bojuje i proti zákonu Božímu, aby podkopal samotnou Boží vládu.  Naštěstí Boží zákon je dokonalý a svatý a plný lásky. Mnoho zemí si ho vzalo jako vzor při vytváření svých vlastních zákonů. Kdyby se lidstvo začalo řídit těmito jednoduchými deseti pravidly, zavládla by již zde na zemi nebeská atmosféra lásky.

Deuteronomium 4,8 -A jaký jiný velký národ má tak spravedlivá ustanovení a nařízení jako je celý tento zákon, který před vás dnes kladu?

Citáty slavných

Základní princip zákonů tohoto národa byl dán Mojžíšovi na Hoře. Základní princip naší listiny práv pochází z učení, která jsme převzali z Exodu a sv. Matouše, od Izajáše a sv. Pavla. Myslím, že si to v těchto dnech dostatečně neuvědomujeme.

„Jestliže nemáme správné základní morální východisko, skončíme nakonec v totalitní vládě, která nevěří v práva všech.“ Harry S. Truman. Veřejné listiny prezidenta Spojených států obsahující poselství pro veřejnost. Proslovy a prohlášení prezidenta, 1. leden až 31. prosinec, 1950 (Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1965), str. 197.

„Kéž se tento den stane začátkem obnovení morálního základu zákona podlých lidí a návratu k poznání Boha v naší zemi.“ Šéf justice Roy Moore, v den, kdy umístil monument Desatera přikázání vážící 5 280 liber v rotundě budovy Nejvyššího soudu státu Alabama, citováno v Birmingham News 8. srpen, 2001, p. 1A.

Náš národ je založen na Desateru přikázání, daných Bohem jako morální zákon pro lidstvo. Návštěvníci Národního archivu, ve Washingtonu D.C., kteří si přejí vidět originál Ústavy a Deklarace nezávislosti, musí nejprve projít kolem opisu Desatera přikázání, které je prominentně vystaveno u vchodu do archivu.

Samotný Nejvyšší soud Spojených států vystavuje čtyři exponáty Desatera, z nichž tři jsou vyryté do kamene.

První je Desatero přikázání vyryté ve spodní polovině dvou velkých dubových dveří u vchodu do síně.

Druhým je mramorový vlys v  síni samotné, znázorňující Mojžíše držícího text Desatera přikázání napsaný v hebrejštině.

Třetím jsou dvě alegorické postavy, představující „Sílu vlády“ a „Majestát vlády,“ které stojí u vyrytých plochých desek se dvěma řadami římských číslic označených I až V a VI až XI, což je zřejmé zobrazení Desatera přikázání.

Čtvrté je umístěno na nejvýznačnějším místě v budově: přesně nad místem, kde sedí nejvyšší soudce. Tam se nachází vytesaný kamenný pás, na němž si můžeme přečíst.

„Spravedlnost, ochránkyně svobody.“ Ve středu nad pásem je Mojžíš, sedící a držící text Desatera přikázání.

„Komora nejvyššího soudu USA, kde jsou vyslýchány případy týkající se náboženství je ozdobena pozoruhodným a trvalým, tedy ne dočasným symbolem náboženství: „Mojžíš s Desaterem přikázání,“ – Nejvyšší soudce Nejvyššího soudu USA, Warren Burger, (většinový názor , Lynch vs. Donnelley, 465 U.S. 668, IIC. rozhodnutý  5. března 1984.

V soudních síních státu a kapitolách napříč národem je už celá desetiletí zobrazeno Desatero přikázání. „Vskutku Desatero přikázání je snadnější nalézt ve vládních budovách Ameriky než v jejích náboženských budovách. To poukazuje na vědomí generací Američanů od jednoho pobřeží k druhému, že Desatero přikázání formovalo základ amerického občanského práva,“ David Barton, Desatero přikázání, součást právního systému Ameriky už téměř 400 let, dokument prezentovaný v soudním sporu proti ACLU.

Sir William Blackstone v knize Komentáře k právům Anglie, uvažoval, že hlavní komentář o právu Anglie, měl nejhlubší dopad na americké právo. Napsal: „Lidské zákony jsou pouze deklarováním aktu podřízení se Božímu zákonu“ (citováno v Gary DeMar, Dědictví Ameriky, str. 75).

Právní předpisy Ameriky jsou založeny na zákazu rouhání (třetí přikázání), zneuctívání rodičů (páté), vražda (šesté), cizoložství (sedmé), krádež (osmé), a křivá přísaha (deváté).

Nařízením zákonodárného orgánu státu Kentucky bylo Desatero přikázání zasláno do každé školy ve státě. Aby byl jasně stanoven záměr a to, že šlo o sekulární, nikoliv náboženskou zásilku, byla pod každým zobrazením tato slova: „Sekulární aplikace Desatera přikázání je jasně patrna v jeho převzetí jako základního právního zákoníku Západní civilizace a zvykového práva Spojených států.“ (citováno v Graham vs. Stone, 449, U.S. str. 39 (1980))

Když se ACLU domáhala podáním žaloby jejich stažení ze škol v Kentucky, Nejvyšší soud USA souhlasil a prohlásil, že by se mohlo stát něco hrozného, kdyby přikázání byla čtena a dodržována!

„Zákon daný na Sinaji byl občanský a obecní, jakož i morální a náboženský zákoník ... jeho zákony jsou nezbytné pro existenci lidí ve společnosti, a většina z nich byla uzákoněna  všemi národy, které se veřejně hlásili k nějakému právnímu zákoníku.“ (John Quincy Adams, Dopisy ... jeho synovi, str. 61)

„Desatero přikázání je ... aurou morálního zákona.“ John Witherspoon (Signatář Deklarace nezávislosti), Díla, svazek IV, str. 95 (1815).

Ve chvíli, kdy je společností přijata myšlenka, že vlastnictví není tak nedotknutelné jako Boží zákony, a že neexistuje síla zákona a veřejné spravedlnosti k jeho ochraně, začíná anarchie a tyranie. Kdyby „Nepožádáš“ a „Nepokradeš“ nebyla přikázání z nebe, musí se stát neporušitelnými pravidly v každé společnosti, předtím než se stane civilizovanou nebo svobodnou.“ – John Adams, Obrana ústavy vlády Spojených států amerických, svazek III, str. 2171, 1797)

„Vskutku bylo by zbytečné hledat ve spisech bezbožného dávnověku (sekulární historii) … abychom nalezli tak jasný, tak úplný a tak pevný základ morálky jaký stanovuje Dekalog (Desatero přikázání).“ - John Quincy Adams, Letters .. to His Son, p. 70-71.

„Názor, že lidský rozum, ponechaný bez stálého dohledu Božích zákonů a příkazů, ... dá trvání vládě lidu je natolik chimérický (iluzorní) jako nejabsurdnější myšlenky, které se objeví  v hlavě šílence,“ Noah Webster, Collection of Papers, pp. 291-292 (1886)

„Všechna bída a zlo, kterým lidé trpí kvůli neřestem, zločinu, ctižádosti, nespravedlnosti, útlaku, otroctví a válkám začínají pohrdáním nebo zanedbáváním zásad obsažených v Bibli.“ - Noah Webster, History of the United States, p. 339 (1832)


Kam dál? - Přečtěte si další zajímavé články o Božím zákonu.

Film - vesmírný konflikt

7_vesmirny_konflikt.jpg Všichni lidé na zemi, bez ohledu na náboženské vyznání nebo národnosti, uznávají, že všude kolem nás v celém světě probíhá bitva, boj mezi silami Dobra a Zla. Zápas mezi ...

Služba v nebeské a pozemské svatyni

39_nebeska_svatyne.jpg V Bibli se na mnoha místech ve starém zákoně hovoří o svatyni a očišťování od hříchů, ale již méně se ví o tom, že Bible v Novém zákoně hovoří o nebeské ...

Prokletí zákona - list Galatským

40_prokleti_zakona_list_galatskym.jpg Apoštol Pavel hovoří o prokletí zákona, o tom, že zákonem nejsme ospravedlňováni a o tom, že když přišla víra nejsme již podřízení výchově zákona. Myslí tím Pavel, že  bylo ...

Jaký je duchovní význam zákona

11_duchovni_vyznam_zakona.jpg "Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit" (Mat 5,17) Kristus vyhlásil zákon na hoře Sinaj za doprovodu hromů a blesků. Sláva Boží jako stravující oheň spočinula na vrcholu hory a hora se otřásala přítomností ...

Mluví apoštol Pavel proti zákonu a sobotě?

29_prvni_verici_krestane.jpg Apoštol Pavel popisuje vztah mezi poslušností zákona a evangeliem o spasení z milosti. Vyzývá všechny věřící lidi k tomu, aby žili svatým životem a podobali se Kristu. Křesťané v žádném případě ...

DesetPrikazani.cz - Výroky slavných státníků o desateru přikázání