DesetPrikazani.cz (Na úvodní stránku) DesetPrikazani.cz

Adam, Abraham i patriarchové zákon znali a dodržovali!

Adam, Abraham i patriarchové zákon znali a dodržovali!

18_adam_a_eva.jpg

Adam a Eva

Hřích je porušením zákona, a proto když Eva a Adam zhřešili, museli přestoupit Boží zákon, který moc dobře znali, neboť byl základem vlády lásky a podle něj vše fungovalo v souladu s Bohem. Nemuseli ho vidět napsaný, protože ho měli ve svém srdci, ve své mysli  a dokud nepřišel hřích, ani si neuvědomovali, jak moc je tento zákon lásky  součástí jejich veškerého jednání.

Ustanovení svěcení sobotního dne hned po stvoření země a člověka, také  vypovídá o tom, že Boží zákon existoval i před tím co byl vydán Mojžíšovi na hoře Sinaj. Bůh tento den oddělil ke společenství svého stvoření se svým Bohem. Byl to projev lásky a nebeské atmosféry.

1. Jan 3,4 (Kral.) - Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest přestoupení zákona.

Genesis 2,2-3 - Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil.

Abraham a jeho potomci

Lidé od Adama po Abrahama měli možnost ústně a spolehlivě si podávat poznání o zákoně Božím. Protože lidé v té době žili velice dlouho, ve chvíli, kdy Adam zemřel ve věku 930 let, Lámech, otec Noemův měl již 56 let, ve chvíli, kdy zemřel Lámech, Sem syn Noemův měl 93 let. Tento poslední již znal Abrahama, a tak poučení Adama o sedmém dni – sobotě a o rozdělení času na týdny bylo předáváno přímo beze změny až k Abrahamovi. A Abraham a jeho potomci sobotu zachovávali!

Mojžíšova 26,5 - protože mne Abraham uposlechl a zachovával, co jsem mu uložil, mé příkazy, má ustanovení a mé zákony.

Kniha Job

Kniha Job také vypovídá o tom, že i v nebesích se veškeré stvořené bytosti v určitý den scházejí před Hospodinem, není to tedy pouze výsada sobotního dne zde na zemi. Proto i v desateru Bůh říká „pomni na den sobotní“ (pamatuj), jinými slovy nezapomínejte na sobotní den. Jak by mohli Izraelité zapomínat, když by ho před tím neznali?

Job 1,6 (Job 2,1) - Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan.

Manna byla seslána dříve než byl vyhlášen zákon -přesto nesměli porušit sobotu, kterou znali.

Když Hospodin poslal Izraelcům mannu jako chléb, sbírali ho každý den, kromě sobotního rána. V pátek si měli nasbírat i na sobotní den, aby tím tento svatý den neporušovali. V sobotu manna z nebe nepadala! To vše bylo ještě před tím, než byl vyhlášen zákon na hoře Sinaj. Izraelci zákon znali a proto chápali, proč musí v pátek nasbírat dvojnásobné množství a v sobotu se zdržet od práce. Mojžíš Izraelcům vytkl:  Jak dlouho budete odmítat zachovávat mé příkazy a zákony? Hleďte, vždyť Hospodin vám dal sobotu, proto vám šestého dne dává pokrm na dva dny.

Exodus 16,24-31 - Uložili to tedy do rána tak, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to, ani v tom nebyly larvy. Mojžíš pak řekl: Snězte to dnes, protože dnes je sobota Hospodinova. Dnes na poli nic nenaleznete. Šest dní to budete sbírat, ale sedmý den je sobota, v ní nic nebude. Když sedmého dne přesto někteří z lidu vyšli sbírat, nic nenašli. Hospodin řekl Mojžíšovi: Jak dlouho budete odmítat zachovávat mé příkazy a zákony? Hleďte, vždyť Hospodin vám dal sobotu, proto vám šestého dne dává pokrm na dva dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa. Lid tedy sedmého dne odpočíval. Dům izraelský to pojmenoval mana.

Izraelité žili v Egyptě 400 let v otroctví a proto se jejich smýšlení o Bohu velmi zkreslovalo a Izraelité přijímali pohanské způsoby a bůžky. Proto Bůh musel přistoupit k tomu, aby oživil a připomenul v jejich srdcích víru a upozornil je na jejich výlučnost a také svatost a důležitost svého zákona. Nechal proto zapsat na hoře Sinaj svým vlastním prstem deset přikázání na kamenné desky, aby lid již nikdy nemohl zapomenout a stále si připomínal zásady svého Boha.

Boží zákon naplněný Ježíšem Kristem

Plán spasení je něco tak velkolepého, že nedokážeme ani správně docenit jeho hloubku. Po tom, co vznikl hřích byla jediná cesta záchrany. Boží zákon nebylo možné zrušit, či změnit a požadavkem zákona je smrt pro hříšníka. Celá Boží vláda v nebesích byla ohrožena, protože stvořené bytosti sloužily Bohu z lásky a úcty a najednou zde byl hřích a strach. Kdyby Bůh zasáhl a zničil Satana hned, v ostatních bytostech by již zůstala zasetá nejistota o Božím charakteru a poslušnost Božího zákona by byla degradována na nutnost poslouchat ze strachu před zničením a nikoli z lásky ke Stvořiteli. Bůh proto nechal satanu určitý čas, aby ukázal pravou povahu vzpoury a hříchu.

Po tom, co satan svedl Evu a Adama, Stvořitel navrhl nejúžasnější plán pro záchranu hříšných lidí. Trest jako požadavek zákona vezme za hříšné lidstvo na sebe On sám! Neuvěřitelné, Stvořitel celého vesmíru umírá za své stvoření, tak moc se ponížil, aby nám všem dokázal svou lásku k nám. Ponížil se, aby nám ukázal, že Boží svatý zákon je podstatou jeho vlády a proto nejde jen tak zrušit. Ukázal nám, že raději On sám zemře, než aby se tato podstata lásky zhroutila. Ukázal nám, že po nás nechce jeho dodržování ze strachu před trestem, ale z lásky a úcty, neboť je zákon dokonalý a svatý.

PROTO VÁM VÁŠ SPASITEL SVOU SMRTÍ UDĚLIL MILOST A VZKAZUJE:

Jan 14,15 - „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.

Lukáš 16,17 - Je však snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka Zákona.

1. Jan 5,3 - To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká,

Římanům 3,21-24, 31-  Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez Zákona, dosvědčovaná  Zákonem i Proroky, Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši....Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Zjevení Jana 22, 12-14- A aj, přijduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podlé skutků jeho. Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, první i poslední. Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města. (Kral.)

Boží zákon je znamením Božího lidu v posledních dnech.

Ježíš Kristus nechal zaznamenat ve Zjevení Jana důležitá varování a také i to, že Boží zákon bude mít i v posledních dnech země velkou důležitost, neboť ho satan nenávidí a bojuje proti němu i proti těm, kteří ho dodržují. I starozákonní proroci v souvislosti s posledními dny země a dnem Hospodinovým zdůrazňují Boží zákon.

Zjevení 12,17 - I rozhněval se drak na tu ženu, a šel bojovati s jinými z semene jejího, kteříž ostříhají přikázání Božích a mají svědectví Ježíše Krista.

Zjevení 14,12 - Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy. (viz verše 13-15)

Malachiáš 3,19, 22 - Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který jsem mu dal na Chorébu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael.

Boží zákon na nové zemi

Bible naznačuje, že i na nové zemi a nebi se bude dál scházet veškeré stvoření před Hospodinem v sobotní den. O Božím zákonu již nikdo nebude pochybovat, každý bude vědět, jakou stála jeho neposlušnost nesmírnou cenu. Život samotného Božího Syna! Každý bude znát účinky vzpoury, které hřích dokázal učinit na naší zemi. Každý bude vědět, co neposlušnost zákona napáchala a každý již s láskou vyzná, že Boží zákon je svatý a dobrý.

Izaiáš 66,22-23 - Neboť tak jako přede mnou zůstávají nová nebesa a nová země, které dělám, je Hospodinův výrok, tak bude zůstávat vaše potomstvo a vaše jméno. A novoluní co novoluní, sobotu co sobotu bude přicházet veškeré tělo, aby se sklánělo přede mnou, praví Hospodin.

Žalm 111,7-8 - Skutky jeho rukou jsou pravda a právo; všechna jeho přikázání jsou věrná, spolehlivá navždy a navěky, vydaná v pravdě a přímosti. Seslal svému lidu vykoupení, navěky ustanovil svou smlouvu, jeho jméno je svaté a vzbuzuje bázeň.

Žalm 40, 8-9 - Tu jsem řekl: Hle, přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno. Oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru.

Žalm 119,126 -Je čas, aby Hospodin jednal, porušují tvůj zákon.

Žalm 119,165 - Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon; nic jim není překážkou.

(Není-li uvedeno jinak jsou verše z Českého studijního překladu)


Kam dál? - Přečtěte si další zajímavé články o Božím zákonu.

Velkolepé vyhlášení zákona Izraelcům

13_vyhlaseni_zakona_izraelite.jpg Bůh poctil Hebreje tím, že je učinil strážci a opatrovníky svého zákona; zákon však měl být zachován pro celý svět jako svatý odkaz. Přikázání Desatera jsou vhodná pro veškeré lidstvo a ...

Znovuzrození nového člověka je prvním krokem

31_znovuzrozeni_cloveka.jpg Zachovávat Boží zákon? A není to pouze zákonictví?  Ano, bez znovuzrození nového duchovního člověka,  obrácení a odevzdání se Kristu je. To po nás ale Ježíš Kristus nechce! Máš v duši vědomí  jistého ...

Ježíš Kristus zachovával zákon a je nám příkladem

9_jezis_kristus_zachovaval_prikazani.jpg Velkým útokem proti Božímu morálnímu zákonu je, že se nenachází v Novém zákoně. Proto ho nemusíme dodržovat. To však Ježíš jasně popřel Svým vlastním jednáním a slovy. 1. Například, když byl na ...

Jaký je duchovní význam zákona

11_duchovni_vyznam_zakona.jpg "Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit" (Mat 5,17) Kristus vyhlásil zákon na hoře Sinaj za doprovodu hromů a blesků. Sláva Boží jako stravující oheň spočinula na vrcholu hory a hora se otřásala přítomností ...

Znění Desatera Božích přikázání a jeho lidská varianta

1_zachovavani_sboty.jpg Přečtěte si pozorně dvě varianty desatera přikázání. V prvním sloupci je Boží zákon desatero, který byl předán Mojžíšovi na hoře Sinaj. V druhém sloupci je změněný Boží zákon, schválený papežem Římskokatolické ...

DesetPrikazani.cz - Adam, Abraham i patriarchové zákon znali a dodržovali!